Recommendations / 部落客推薦

一定要擁有的eeBoo夢幻桌遊, 大家都能上手 by Zaria Chiou

eeBoo學齡前教材,跟著歐美畫風玩遊戲、提升觀察力 by 艾莉媽:育兒畫話

小QQ私物大公開 (4Y1M) –賦予優雅生活態度的eeBoo手繪桌遊 by QQmei

精選eeBoo品牌的經典不敗記憶遊戲Memory Game 4款 by Zaria Chiou

小QQ私物大公開 (4Y1M) –從玩中學習‧多款eeBoo益智桌遊 by QQmei

來自紐約eeBoo。露、梨的第一套夢幻桌遊 by 凱莉哥

eeboo 夢幻桌遊進階版Gathering A Garden 園藝高手 by Zaria Chiou

• 適合1~2歲後的厚紙拼圖 • 來自美國紐約的eeBoo拼圖(幼兒拼圖選擇經驗分享) by 愛小宜的甜蜜小窩